Penzion Malý dům

Ubytovací podmínky

Při nástupu má objednatel povinnost předložit ubytovateli svůj doklad totožnosti nebo cestovní doklad k evidenci ubytovaných, vyplývající z Obecně závazných vyhlášek a zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Bez poskytnutí těchto údajů ubytovateli nebude ubytování objednateli umožněno. Záloha činí 50% z konečné částky za ubytování a služby s ním spojené, zaokrouhlených na celé desetikoruny, doplatek celkové částky je hrazen při nástupu.Ubytovetel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli (ubytovaný/í) kauci v částce mezi 500,-Kč až 5.000,-Kč. Kauce je vratná po ukončení pobytu, pokud nebude vyčerpána na úhradu škod a případných pohledávek, které by ubytovateli vůči ubytovanému vznikli.

Ubytovací řád

1. Ubytovací řád je závazný pro všechny osoby v zařízení ubytované. V případě smlouvy o poskytnutí ubytování pro skupinu více osob hromadně přechází všechna práva, povinnosti i odpovědnost ze smlouvy vznikající na osobu objednatele.

2. Ubytování začíná prvním sjednaným dnem v odpoledních hodinách (od 14:00 hod.) a končí posledním sjednaným dnem v dopoledních hodinách (do 10:00 hod.), není-li předem mezi ubytovatelem a objednatelem dohodnuto jinak.

3. Objednatel obdrží při nástupu klíče od pokoje a hlavního vchodu, které při ukončení pobytu vrátí ubytovateli. Při ztrátě klíče je ubytovatelem účtována objednateli finanční náhrada ve výši hodnoty nové vložky zámku.

4. Objednatel je povinen při ukončení ubytování pokoj předat ubytovateli v takovém stavu, v jakém jej v době nástupu převzal, včetně zařízení a vybavení pokoje. Závady vzniklé během pobytu je povinen hlásit ubytovateli, vážné nebo nebezpečné závady bez odkladu. Objednatel odpovídá za škody vzniklé na přiděleném pokoji, jeho zařízení a vybavení včetně škod vzniklých následkem neohlášení závad.

5. Ve všech prostorách bodovy, včetně pokojů, sociálních zařízení na pokojích i sociálních zařízeních restaurace platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, plynových vařičů a přímotopných elektrických spotřebičů. Při porušení zákazu bude smlouva ubytovatelem s okamžitým účinkem objednateli vypovězena a ubytování ukončeno bez náhrady.

6. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektrických zařízení a jiných provozních zařízení objektu (např. vodovodního řádu) nebo jimi manipulovat jiným než obvyklým a bezpečným způsobem nebo jinak než v souladu s platnými předpisy. Je zakázáno stěhování nábytku na pokojích.

7. Je zakázáno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování. Za pohyb dětí po budově a schodišti a případné škody jimi způsobené odpovídá jejich zákonný zástupce nebo jím pověřená oprávněná osoba.

8. Denně v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. platí v domě noční klid. Není dovoleno vodit do vnitřních prostor chaty ani uvnitř přechovávat zvířata bez předchozího svolení ubytovatele. Zvířata ubytovaná se svolením ubytovatele nesmí ležet nebo se pohybovat na lůžkovinách. Objednatel odpovídá za úklid všech nečistot po zvířeti jak na pokoji, tak na venkovních pozemcích náležejících k chatě a přilehlých.

9. Parkování vozidel je dovoleno pouze na určených místech. V zimním období není dovoleno parkování vozidel ani pohyb osob pod okrajovými částmi střechy v místech, kde by mohlo pádem sněhu nebo ledu dojít ke škodám na zdraví nebo majetku.

10.
  • Výdejní doba stravy: snídaně 08:30 hod.
  • Ubytovaní se stravou, obědy od 12:00 hod.
  • Večeře od 18:30 hod.
  • Strava neodhlášená den předem nebo neodebraná v době výdeje propadá bez náhrady.
  • Veřejný provoz restaurace od 11:00 hod. do 22:00 hod.
  • Provoz teplé kuchyně od 11:30 hod. do 14:00 hod. a od 17:30 hod. do 20:00 hod
  • Studená kuchyně do 21:00 hod.
  • Restaurace je v době od 09:30 hod. do 11:00 hod. z provozních důvodů uzavřena.

V případě závažného porušení ubytovacího řádu má ubytovatel právo s okamžitou účinností smlouvu vypovědět (§ 759, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník) a objednatele z ubytování vyloučit bez náhrady.

 

Úvod | Kontakt | Ceník ubytování | Penzion | Chalupy | Kemp a tábořiště |
Školy v přírodě| Apartmány | Restaurace | Vinný sklípek | Možnosti sportu | Tipy na výlety | Fotogalerie | Okolí chaty
© 2002 SpeedBar.cz